Brochure Sociale Interventies

Theoretisch kader Sociale Interventies

Combiwel Buurtwerk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als specialist in sociale interventies. Hierbij laten we ons inspireren door de theorie van het ‘waarderend onderzoek’ en passen we de ABCD- en Presentiebenadering toe. Het fundament is een vijftal methodieken en een drietal sociale interventies. Deze vormen de basis voor onze manier van werken. Alle medewerkers van Combiwel Buurtwerk volgen hiervoor trainingen. Op deze pagina het theoretisch kader van onze innoverende aanpak.

Er zijn drie interventies die alle medewerkers inzetten
Naast de maatwerk interventies die wij inzetten, zijn er drie interventies die altijd worden toegepast, in alle werksoorten, voor alle leeftijden.

BIAN’s (Bewoners Initiatieven Activiteiten Netwerken) – we ondersteunen jong en oud die initiatieven nemen tot buurtactiviteiten die bijdragen aan de dragende samenleving. De jongeren of de bewoners zijn inhoudelijk de opdrachtgever, houden de regie en verantwoordelijkheid en bepalen zelf welke ondersteuning zij willen;
Matchen – medewerkers koppelen (kwetsbare) Amsterdammers en Amsterdammertjes met een (hulp)vraag aan activiteiten, initiatieven, projecten en organisaties in de wijk, zij hebben het overzicht en brengen de verbinding tot stand;
Organiseren & faciliteren van (thema)bijeenkomsten – medewerkers signaleren en zijn actief op dit gebied en zijn in staat thema’s bespreekbaar te maken, te agenderen en daar de juiste partijen en betrokkenen op te verbinden.

De vijf methodieken

Zoals aangegeven zijn er ook methodieken die een theoretische basis bieden voor het handelen van alle medewerkers en die dienen als inspiratie voor het vormgeven en uitvoeren van interventies.

  1. Outreachend werken – komt voort uit een traditie (Van der Linde, 2011) van vrijwilligers en sociaal werkers die op burgers afgingen die in kwetsbare omstandigheden verkeerden. Bewegend tussen de systeem- en de leefwereld van deze burgers, verschuift de aanpak nu steeds meer van het oplossen van acute problemen naar preventie en het versterken van sociale netwerken.
  2. Informatie en advies – een integraal onderdeel van het dagelijkse contact tussen doelgroep en professionals. Het omvat verschillende vormen zoals informele gesprekken, folders, social media, websites, voorlichting en doorverwijzen. Inzet is dat men toegang krijgt tot informatie die voor hen van belang is voor het kunnen maken van weloverwogen keuzes.
  3. Groepswerk – geldt naast social casework en community development als een van de drie ‘klassieke’ methoden van het sociaal werk. De inzet van het Groepswerk is gericht op bijdragen aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van individuen en aan de ontwikkeling van de groep als geheel.
  4. Individuele begeleiding – één-op-één contact met de doelgroep en een vrij nieuwe (<20 jaar) werkwijze binnen het jongerenwerk, ontstaan uit de behoefte om jongeren individuele aandacht en maatwerk te kunnen bieden. Ook voor deze methodiek geldt dat deze wordt gebruikt door andere sociaal cultureel werkers, waaronder buurtwerkers, bijvoorbeeld bij de interventies Welzijn op Recept (WoR) en Matchen.
  5. Dialoog – een methodiek waarbij mensen ervaringen met elkaar uitwisselen en een thema onderzoeken, waarbij het gaat om echt luisteren en zo inzichten en ideeën opdoen. Deze methodiek is gebaseerd op AI, volgt bepaalde stappen in het gesprek en hanteert bepaalde gespreksregels.
Doelgroepen-Sociale-Interventies-Combiwel-Buurtwerk-2020
Samenwerken-WUP7

Onze aanpak

‘Samen Vooruit’ gemeentelijk kader
Vanuit de beschreven basis wordt gewerkt met een scala aan werksoort-specifieke sociale interventies en methodieken, aansluitend bij de doelgroep en de aard van het werk. In de dagelijkse praktijk passen wij in elke unieke situatie de meest geschikte interventie toe. De relatie tussen benaderingen, methodieken, sociale interventies en het realiseren van de gemeentelijke doelen uit het Stedelijk Kader 2020-2023 “Samen Vooruit” en de collegeprioriteiten 2020-2021, staat hieronder schematisch weergegeven.

Schema-Sociale-Interventies-Combiwel-Buurtwerk-2

+-+
Appreciative Inquiry (AI)

“AI laat zich vertalen als ‘waarderend onderzoek’. Het is een veranderfilosofie met als centraal vertrekpunt dat een systeem zich positief ontwikkelt zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, wat ze graag willen voor de toekomst en in het licht daarvan manieren verkennen om successen uit te bouwen, sterktes te benutten en zo die gewenste toekomst te realiseren”.” (Tjepkema & Verheijen in Ruijters, 2012)

+-+
ABCD benadering

“ABCD (Asset Based Community Development) is een aanpak die eind jaren 80 ontwikkeld is door John McKnight. De ABCD-methode is nog steeds actueel en het begint altijd bij datgene wat al aanwezig is in een community: de bronnen.” Door de bronnen (assets) in kaart te brengen, te mobiliseren en te activeren ontstaat er een (informeel) netwerk van bewoners, lokale organisaties en verenigingen die samen werken aan verbetering van de buurt.”

+-+
Presentiebenadering

“Kenmerkend in de presentie-filosofie en de daarbij aansluitende praktijken is de gerichtheid op het scheppen van rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen, met name waar mensen onaanzienlijk, arm, ‘sociaal overbodig’, doodziek of ‘hopeloos’ zijn; de professionele inzet van presentie-beoefenende geestelijk verzorgers en andere mensgerichte beroepskrachten uit de brede sector van zorg, welzijn, verpleging en dienstverlening staat in het kader van menselijke bewogenheid en liefdevolle bekommernis.”

+-+
Samensturing ‘De Nieuwe Route’

“Samensturing is een organisatietheorie en gaat over gezamenlijke besluitvorming met betrokken over zaken die voor de betrokkenen van belang zijn. Vanuit gedeelde verantwoordelijkheid worden gedragen plannen gemaakt waardoor eigenaarschap bij betrokkenen ontstaat. Combiwel geeft bij de Huizen van de Wijk vorm aan samensturing volgens De Nieuwe Route”
> Lees meer over Samensturing <