Terugblik op 'Proeverij De Nieuwe Route'

Voor ons symposium 'Proeverij De Nieuwe Route' stroomde op 15 november 2019 het Huis van de Wijk Mansvelt in stadsdeel Bos & Lommer vol met collega's, partners, ambtenaren en andere geïnteresseerden. Het symposium was een vervolg op een bijeenkomst in 2018 over hetzelfde onderwerp, destijds in Pakhuis De Zwijger. Toen was de aanleiding de start van de pilots om met samensturing aan de slag te gaan in een aantal Huizen van de Wijk van Combiwel Buurtwerk. Op 15 november jongstleden gingen we een paar stappen verder door het onderwerp nader uit te diepen, onder andere in een interactieve zing-lezing door Anke Siegers en in een middag vol workshops over het onderwerp.

Graag blikken we op deze webpagina kort terug op het symposium en delen we met alle deelnemers en belangstellenden de informatie die op deze dag langs is gekomen. Dat doen we met een aantal filmpjes en met het delen van de presentatie die Anke Siegers heeft gegeven.

In bovenstaand filmpje een sfeerimpressie en de beleving van de dag door Anke Siegers (foto onder), de spreker op deze dag. Onderaan nog een aantal korte filmpjes met reacties van deelnemers aan deze proeverij.

Voorafgaand aan de presentatie door Anke, ging directeur Combiwel Buurtwerk Monique de Vries in gesprek met Hettie Politiek, programmamanager democratisering bij de gemeente (foto rechts op pagina). Daarin kwam vooral naar voren dat democratisering met gebruikmaking van de Nieuwe Route een zoektocht is naar afstemming, mandaat en het acceptatie. Immers, uitkomsten kunnen significant anders uitpakken dan vooraf bedacht of gewenst. Het is wennen voor beleidsmakers en financiers dat uitkomsten van de Nieuwe Route methodiek daadwerkelijk tot een andere aanpak of keuze leidt.

Vervolgens was er de presentatie van Anke Siegers, de schrijver van het boek De Nieuwe Route.
Presentatie van Anke Siegers in PDF

Na de pauze waren er workshops over de haken, ogen en valkuilen in de praktische toepassing van deze democratiseringsmethodiek. Vijf groepen kwamen met goede tips, toepassingsmodellen en beschrijvingen van valkuilen. In onderstaande filmpjes komt goed naar voren wat in de groepen aan de orde is geweest.

Samensturing en De Nieuwe Route

Wat hebben ons Combiwel begrip 'Samensturing' en de principes van 'De Nieuwe Route' met elkaar te maken? Veel! De samenwerking met buurtbewoners, partners, organisaties, bedrijven en gemeente zit in de haarvaten van onze manier van werken. Daarom zijn we bij Combiwel Buurtwerk in 2017 - onder de noemer 'Samensturing' - gestart om ons gedachtengoed te vatten in een methodiek met theoretisch kader. Dit vanuit een heldere ambitie: samenwerking en duurzame plannen voor buurtvraagstukken tot stand brengen, waarbinnen alle betrokkenen zich 'eigenaar' voelen van het te boeken resultaat.

De Nieuwe Route

Voor het realiseren van duurzame 'Samensturing', is het toepassen van de principes van 'De Nieuwe Route' een fantastische werkwijze. De Nieuwe Route biedt een helder kader om te komen tot breed gedragen plannen, waarbij deelnemers zich geïnspireerd voelen doordat zij hun inbreng terugvinden in het te boeken resultaat. We zijn er trots op dat eind 2019 meer dan 30 medewerkers geschoold en getraind zijn om de werkwijze toe te passen.

Mensen maken de stad

Combiwel Buurtwerk staat voor een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen. Een stad waar uitval zoveel mogelijk wordt voorkomen en bewoners kunnen terugvallen op een netwerk. Mensen zien meer naar elkaar om en brengen hun betrokkenheid en solidariteit in de praktijk door elkaar te steunen en verantwoordelijkheid te nemen.

In de buurt | Met de buurt | Voor de buurt

Met de inzet van onze sociale interventies anticipeert Combiwel Buurtwerk op maatschappelijke ontwikkelingen en trends in de stad, zoals het toenemende beroep dat de overheid doet op haar burgers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en onze eigen leefomgeving.

Amsterdamse krachten

We werken als katalysator voor mensen die zich actief willen inzetten voor anderen of voor de stad en zo bijdragen aan een kansrijke en gezonde omgeving met speciale aandacht voor kwetsbaren en jeugdigen. We streven naar duurzame oplossingen die het sociale weefsel van buurten vitaler en sterker maken, waardoor de draagkracht en draaglast voor kansarm en kansrijk meer in balans komt. We verbinden bewoners met bewoners en bewoners met instanties.

Wij ondersteunen het sociaal weefsel

Onze buurtwerkers hebben een aantal competenties, waarvan Netwerken en Signaleren een zeer cruciale is. Zij voeren hun werk uit binnen de systemen van jeugd, gezin, de buurt en de formele en informele netwerken. Vanuit deze positie in het 'maatschappelijk middenveld' kunnen professionals veranderingen en ontwikkelingen signaleren bij individuen, groepen en de samenleving. Door deze signalen bespreekbaar te maken of te agenderen vervult de buurtwerker van Combiwel een verbindende rol.